پنج شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
نقشه سایت صفحه نخست

 
 
 
 

  

آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری –صنعتی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 25/12/1372)
تاریخ صدور : ۲۲ شهریور ۱۳۸۸
ارگان صادر کننده :
سازمان مرتبط : سازمان بنادر و دریانوردی
شماره بخشنامه : ( مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۲)
ماده 5-کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین نامه از طریق سازمان اعمال می شود.
ماده 6-در مورد کلیه اراضی موضوع ماده 5 آیین نامه، اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، در دفتر املاک، اراضی دولتی را به نام دولت و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد مربوط تنفیذ و اخبار می نماید و اسناد صادره قبلی را بر این اساس اصلاح خواهد نمود.
ماده 15-کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن براساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور-مصوب 1348 و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی –مصوب 1354-به وزارت خانه های مسؤول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد 11 تا 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353-که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در این مورد به سایر نهادهای دولتی محول گردیده است، از تاریخ تصویب این آئین نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان تفویض می شود.
 


[ Powered By RADCOM ]